Σκοπός

Σκοπός του σωματείου είναι:

α) Η Διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του και γενικότερα των εργαζομένων,

β) Η Προάσπιση των ελευθεριών των εργαζομένων και η διαφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων τους,

γ) Η Ανάπτυξη των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των μελών του και η οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου,

δ) Η Ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η ηθική και υλική υποστήριξη σε όσα από αυτά έχουν ανάγκη.

ε) Η Συνεργασία με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και η ενεργητική συμμετοχή τους στο Ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα.

στ) Η Ίδρυση οικοδομικού, προμηθευτικού, καταναλωτικού και επισκευαστικού συνεταιρισμού,

ζ) Η Ίδρυση Ταμείου αλληλοβοήθειας μεταξύ των αναξιοπαθούντων και εχόντων ανάγκη βοηθείας μελών του σωματείου.

η) Η παροχή κάθε είδους συμβουλών (πχ τεχνικών, επαγγελματικών,εκπαιδευτικών, οργανωτικών, κλπ) που συμβάλουν στην προαγωγή των συμφερόντων των μελών του Σωματείου.

θ)  Η εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών ώστε να βελτιωθεί η επαγγελματική κατάρτιση και η επιμόρφωση των μελών του σωματείου.

ι) Η παροχή συμπαράστασης, συνδρομής και προστασίας στα μέλη του σωματείου είτε συλλογικά ως σωματείο είτε μεμονωμένα ως μέλη.

ια)  Η μελέτη και η έρευνα της υφιστάμενης νομοθεσίας που αφορά σε θέματα που άπτονται του επαγγέλματος του βιοτέχνη – εργοδότη – μηχανικού καθώς και η κατάθεση σχετικών προτάσεων βελτίωσης προς την πολιτεία και τα νομοπαρασκευαστικά όργανα  αυτής.

ιγ) Η συνεχής προσαρμογή των μελών του σωματείου και των επιχειρήσεών τους στα εκάστοτε ελληνικά, διεθνή και ευρωπαϊκά δεδομένα με τη συμμετοχή, οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων πληροφόρησης, κατάρτισης και εκπαίδευσης των μελών της ένωσης, επιδοτούμενων ή μη πχ ΟΑΕΔ κλπ.

ιδ)  Ο εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός των μελών του σωματείου με την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων άσκησης του επαγγέλματος του βιοτέχνη – εργοδότη – μηχανουργού.